Wanneer stopt het begin

August 13, 2017

Golden Papers

Comments Off on Wanneer stopt het begin


Inleiding

1 Wanneer stopt het get down? Een definitie.

In dot eerste hoofdstuk willen we duidelijkheid scheppen over enkele essentiele begrippen binnen deze seminarietekst. Begrippen ALSs aanmelding, ontvangst, onthaal en consumption worden immers vaak niet consequent gehanteerd binnen het werkveld. Om ervoor Te zorgen digital audiotape u ALSs lezer deze termen opvat zoals we ze bedoeld hebben, gaan we van start met een aantal definities. Op deze manier willen we eenduidigheid bereiken en kunnen we deze begrippen zorgeloos gebruiken in deze verdere seminarietekst.

Verder willen we ook een duidelijke lijn trekken tussen het Begin en de eigenlijke hulpverlening zelf. Ook hier bestaat vaak onduidelijkheid over, en omdat binnen dot seminarie het begin centraal staat, is heated van groot belang dot duidelijk af Te bakenen. Na overleg run into spouses uit heated werkveld hebben we moeten wikken en wegen om uiteindelijk tot een afgebakend Begin Te kunnen komen waar we ons allen in kunnen vinden.

1.1 Het Begin…

Aanmelding

Chronologisch gezien is de aanmelding de allereerste stap, het is de manier waarop de hulpvrager bij de hulpverleningsorganisatie terecht komt. Deze eerste stap is in principe louter een formaliteit, welke slechts van zeer korte duur is. Hierdoor kan er tijdens de aanmelding helemaal nog niet new wave ‘hulpverlening ‘ gesproken worden. Toch is heated een stap dice noodzakelijkerwijs doorlopen dient Te worden.

De aanmelding kan op verschillende manieren gebeuren, zowel wat het medium ALSs wat de aanmelder zelf betreft. Zo is heated bijvoorbeeld mogelijk digital audiotape de aanmelding persoonlijk gebeurt bij de hulpverleningsorganisatie zelf, dat er telefonisch of via heated cyberspace contact opgenomen wordt. En naast de hulpvrager zelf, kan ook een derde de aanmelding doen. Deze derde kan dan een kennis zijn, maar ook bijvoorbeeld de huisarts of een andere hulpverlener. ( Baert, 1998 )

Ontvangst

De ontvangst van de hulpvrager vindt plaats bij zijn eerste contact met de hulpverleningsorganisatie zelf. Bij gevolg is heated dan ook mogelijk digital audiotape de aanmelding en ontvangst samenvallen. Hiervan is sprake wanneer de hulpvrager zich zelf op de dienst aanmeldt. Maar algemeen kan gesteld worden digital audiotape de ontvangst de stap is, volgend op de aanmelding.

Verder is ook de manier waarop de hulpvrager ontvangen wordt binnen de hulpverleningsorganisatie bepalend. Factoren die het onthaal kunnen invullen zijn dan bijvoorbeeld de deur openen voor de hulpvrager, deze een stoel en wat Te drinken aanbieden tijdens het wachten en dergelijke. De manier new wave ontvangen new wave een hulpvrager ligt met andere woorden vaak verscholen in kleine zaken dice een wereld new wave verschil kunnen maken. ( Baert, 1998 )

Onthaal

Van het onthaal is pas sprake wanneer de hulpvrager effectief in contact komt met de hulpverlener. Tijdens heated onthaal wordt Er kennisgemaakt tussen biddy beiden en vindt er een orientatiegesprek, een eerste verkennend gesprek, plaats. Hierbij wordt de algemene hulpvraag in kaart gebracht. In deze fase is de hulpvrager echter nog niet gebonden aan een hulpverlening of een begeleiding. ( Malfliet, Vlaeminck, & A ; Saelens, 2002 )

Consumption

De intake vormt een inleiding tot of een aanloop op de hulpverlening of begeleiding zelf. Het is een proces van informatie-uitwisseling tussen de hulpvrager en de hulpverlener, waarbij de specifieke hulpvraag wordt verduidelijkt. ( Baert, 1998 ) Vanaf deze fase kunnen we stellen dat de hulpvrager deel uitmaakt new wave de hulpverleningsorganisatie, hij wordt dan een client, en er is sprake new wave een hulpverleningsrelatie. Veelal wordt in deze fase de hulpvrager geregistreerd, er wordt een dossier opgestart. ( Malfliet, Vlaeminck, & A ; Saelens, 2002 )

Hulpvrager vs. client

De hulpvrager is de persoon dice naar aanleiding new wave een hulpvraag contact opneemt met een organisatie. Hij is ( nog ) niet gebonden aan een hulpverleningsproces of-relatie. Wanneer er effectief een hulpverlening of begeleiding plaatsvindt, spreken we van een client. ( Verrezen, 2009 )

1.2 Het einde new wave het Begin…

Het get down kan op verschillende manieren een einde kennen. Enerzijds kan de effectieve opstart van een hulpverleningsproces het einde new wave het Begin betekenen. In dot geval gaat de hulpverlener rain trees met de client aan de slag om de probleemsituatie aan Te pakken.

Anderzijds kan ook een doorverwijzing ervoor zorgen digital audiotape de beginfase afgesloten wordt. In dot geval betekent het einde new wave het east northeast begin echter wel de aanvang van een nieuw Begin. Bij de ene organisatie blijkt de hulpvrager immers niet terecht Te kunnen, maar door de doorverwijzing komt hij wel bij een andere hulpverleningsorganisatie terecht waar hij wederom, new wave aanmelding af aan, het proces zal doorlopen.

De doorverwijzing kan op elk minute plaatsvinden ( van de aanmelding tot tijdens de hulpverlening zelf ) . En uiteraard is ook de combinatie van hulpverlening en doorverwijzing mogelijk ( bijvoorbeeld bij een samenloop van problemen ) .

Verder is er natuurlijk ook nog de mogelijkheid dat er niet tot hulpverlening overgegaan wordt, of er niet doorverwezen wordt.

Opmerking:

Bij crisishulpverlening is heated niet mogelijk de verschillende fasen of stappen duidelijk af Te bakenen. Bij crisishulpverlening is er vaak immers niet de tijd om de situatie uitgebreid Te verkennen en formaliteiten af Te handelen alvorens over te gaan tot acties. In dergelijke situaties moet er onmiddellijk gehandeld worden, waardoor deze fasen flexibel gehanteerd kunnen moeten worden.

2 Het kader new wave een organisatie: beleid

2.1 Inleiding

2.2 Het extern beleid

2.3 Het intern beleid

2.3.1 Missie en visie

2.3.2 Kwaliteitshandboek

2.3.3 Organisatiestructuur en organisatiecultuur

2.3.3.1 Organisatiestructuur

2.3.3.2 Organisatiecultuur

2.3.4 Competentieprofiel new wave een onthaalmedewerker

2.4 Besluit

3 Hoe stemmen we de beginfase af op de hulpvrager?

3.1 Inleiding

3.2 Van jongere hulpvragers tot oudere hulpvragers

3.2.1 Kinderen

3.2.2 Jongeren

3.2.3 Volwassenen

3.2.4 Senioren

3.3 Cultuurgebonden waarden, Normans en gebruiken

3.4 Een functiebeperking: een onthaal op maat

3.5 Als je moet kiezen voor hulpverlening: vrijblijvende vs. niet-vrijblijvende hulpverlening

We zijn er tot hier toe steeds vanuit gegaan digital audiotape de hulpvrager vrijwillig de stap naar hulpverlening zet. In de meeste situaties is dat ook zo, maar er zijn zoals altijd ook uitzonderingen op de regel. In settings ALSs onder andere justitie, bijzondere jeugdzorg of psychiatrie kan de maatschappelijk werker geconfronteerd worden met mensen dice deze keuze niet zelf hebben kunnen of mogen maken. In dergelijke gevallen zijn het vaak rechterlijke instanties die de client ertoe verplichten zich Te laten helpen. ( Boxtaens & A ; Scheerlinck, 2009 )

3.5.1 Verloop new wave de beginfase

Het spreekt voor zich dat een dergelijke aanvangspositie ook consequenties heeft voor de hulpverlening zelf en de opstart ervan. Om een duidelijk beeld Te krijgen new wave in welke opzichten de niet-vrijblijvende hulpverlening verschilt new wave de vrijblijvende, geven we kort bitty hoe de verschillende stappen in een gedwongen puting ingevuld worden.

De aanmelding gebeurt in geval van niet-vrijblijvende hulpverlening veelal door de instantie die de client verplicht zich Te laten helpen. Na aanmelding door een derde, neemt de hulpverleningsorganisatie dan meestal zelf contact op met de client. ( Werkgroep justitiehuizen, 2006 )

De ontvangst van de client verloopt normaalgezien op dezelfde wijze ALSs wanneer er op vrijwillige footing hulp ingeroepen wordt.

Het grootste verschil vinden we terug bij het onthaal en de intake. Bij niet-vrijblijvende hulpverlening valt op digital audiotape deze twee fasen samenvallen. De oorzaak hiervan vinden we in het feit digital audiotape de client al new wave voor er een contact plaatsgevonden heeft, gebonden is aan de hulpverlening. Ook de reden van de hulpverlening is reeds vooraf gekend. Het is tevens om dice reden digital audiotape Er hier Al new wave ‘de client ‘ gesproken kan worden.

In heated eerste contact met de maatschappelijk werker, is er uiteraard ruimte voor kennismaking en het verhaal new wave de client. Dit zijn elementen die we herkennen vanuit het onthaal.Verder krijgt ook de rolverklaring new wave de maatschappelijk werker een belangrijke plek binnen dot gesprek. Deze krijgt binnen de niet-vrijblijvende hulpverlening een aanzienlijk grotere rol dan bij de vrijblijvende hulpverlening. Dit omdat het new wave groot belang is dat de client zijn situatie correct kan inschatten. Invloeden new wave de intake vinden we dan bitty terug in het feit digital audiotape de specifieke hulpvraag in dot bowl al gekend is ( voor zover er hier new wave een hulpvraag gesproken kan worden ) , en in de bespreking new wave het verloop new wave de hulpverlening. ( Werkgroep justitiehuizen, 2006 )

3.5.2 Aandachtspunten bij clienten van niet-vrijblijvende hulpverlening ( ? )

Gezien het niet vanzelfsprekend is om in een gedwongen context hulpverlening te geven of Te ontvangen, is heated belangrijk digital audiotape de maatschappelijk werker zich hier goed op afstemt. Hier volgen enkele elementen die typerend zijn voor niet-vrijblijvende hulpverlening.

De footing new wave de hulpverlening is hier dwang, waardoor Er een afstand gecreeerd wordt tussen de client en de maatschappelijk werker.A Hoe sterker dice dwang aanwezig is, hoe groter de afstand tussen hen beide wordt. ( Boxtaens & A ; Scheerlinck, 2009 )

Ook weerstand nut weigerachtigheid tegenover de hulpverlening zijn typische aspecten binnen de niet-vrijblijvende hulpverlening. Het is volstrekt normaal digital audiotape deze aanwezig zijn, en hier dient dan ook ruimte voor gelaten te worden. ( Werkgroep justitiehuizen, 2006 )

Verder geldt binnen de niet-vrijblijvende hulpverlening ook nog het ‘voor wat, hoort wat’-principe. Gezien de hulpverlening opgelegd is, dient de client zich hier dan ook aan Te houden. Wanneer dot niet gebeurt, worden Er maatregelen getroffen of volgen Er sancties. Het is belangrijk digital audiotape de client van het get down af aan goed weet waar hij aan toe is. ( Boxtaens & A ; Scheerlinck, 2009 )

3.6 Welke drempels ervaren hulpvragers en welke oplossingen zijn mogelijk?

3.7 Besluit

4 Agogische aanpak

4.1 Inleiding

4.2 “ Basishouding new wave de maatschappelijk werker ”
a MAATSCHAPPELIJK WERKER IN RELATIE MET DE HULPVRAGER ( ? )
a dan passen alle puntjes ( Els + Britt ) hier misschien onder? ?

4.2.1 Stukje Els

4.2.2 Stukje Britt ( TITELS NOG BEKIJKEN! ! )
naargelang uiteindelijke opdeling ook lay-out peg aanpassen!

Vertrouwensrelatie:

Tussen de hulpvrager en de hulpverlener dient Er een vertrouwensrelatie Te zijn. Deze wordt gecreeerd door het beroepsgeheim, de discretieplicht of het ambtsgeheim waaraan de maatschappelijk werker verbonden is ( afhankelijk new wave de werksetting ) . Dit bepaalt immers dat de informatie die tussen biddy beide wordt uitgewisseld, niet naar de buitenwereld mag. Hierdoor kan de hulpvrager zijn verhaal in een veilige omgeving kwijt. ( Werkgroep justitiehuizen, 2006 )

Echtheid:

Het is belangrijk digital audiotape de maatschappelijk werker zich niet verliest in zijn hulpverleners-rol. De maatschappelijk assistent kan en mag zich binnen de hulpverlening ook menselijk en kwetsbaar opstellen. Hij moet zichzelf hierin kunnen zijn, spontaan kunnen zijn, kunnen communiceren zonder boodschappen om Te hoeven vormen. Hiervoor is heated vereist digital audiotape hij zich unfastened opstelt binnen de hulpverleningsrelatie, zowel op communicatief vlak ALSs wat betreft zijn houding. ( Egan, 2000 )

Evenwicht binnen de hulpverleningsrelatie:

Hierbij is heated belangrijk digital audiotape de maatschappelijk werker binnen de hulpverleningsrelatie een evenwicht vindt tussen betrokkenheid en afstand 10s opzichte van de hulpvrager. Betrokkenheid biedt veiligheid voor de hulpvrager, terwijl afstand dit net doet voor de hulpverlener.

Verder dient Er ook een zekere gelijkwaardigheid Te zijn in de hulpverleningsrelatie. De hulpverlener mag dan wel de deskundige binnen de relatie zijn, maar dat maakt nog niet digital audiotape hij hierarchisch gezien ook boven de hulpvrager staat. Wanneer de hulpverlener zich niet boven de hulpvrager stelt, kan deze laatste tot slot ook een gelijkwaardige histrion worden. ( Vandersmissen, 2008-2009 )

Elementaire sociale vaardigheden:

De elementaire sociale vaardigheden ( Van Meer & A ; Van Neijenhof, 2000 ) kunnen we voor de maatschappelijk werker ALSs handvat aanreiken om Al het voorgaande in goede banen Te Leiden. In dot boek worden vaardigheden waaronder non-verbaal gedrag, luisteren en waarnemen en interpreteren verder uitgediept.

e Hier weet ik niet goed welke richting dot uit moet…
is heated de bedoeling dat ik alle ESV een voor een kort tabun bespreken, of moet ik Er zoals nu enkel naar verwijzen? ? ?

4.3 Methodieken

4.3.1 Social casework

4.3.2 De basishandelingsstructuur

4.3.3 Enkele consumption new wave Baert

4.3.4 Bedenkingen

4.4 Communicatiemiddelen

4.5 Besluit

5 Handelingsontwerp

besluit

Literatuurlijst

Baert, H. ( 1998 ) .Kwaliteitsvolle consumption.Leuven: Acco.

Boxtaens, J. , & A ; Scheerlinck, G. ( 2009 ) . Maatschappelijk werk. Het eeuwige spanningsveld tussen emancipatie en controle. In J. Brodala, G. Cuyvers, A. Deville , & A ; G. Van lair Eeckhout,Met een dubbele Lu. Prikkelend nadenken over Sociaal Werk( pp. 85-94 ) . Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

Egan, G. ( 2000 ) .Deskundig hulpverlenen: een theoretical account, vaardigheden en methoden.Assen: Van Gorcum.

Malfliet, W. , Vlaeminck, H. , & A ; Saelens, S. ( 2002 ) .Social casework in de 21ste eeuw. Een praktisch handboek voor kwaliteitsvol hulpverlenen.Mechelen: Kluwer.

Scholte, M. , & A ; Van Splunteren, P. ( 2005 ) .Wegen en overwegen. Handleiding intake maatschappelijk werk.Den Haag: Giethoorn ten Brink.

Van Meer, K. , & A ; Van Neijenhof, J. ( 2000 ) .Elementaire sociale vaardigheden. Skillslab-reeks voor verzorgende vaardigheden.Kluwer.

Vandersmissen, C. ( 2008-2009 ) . Methodische dialoog. Niet gepubliceerde cursus.

Verrezen, N. ( 2009, oktober 23 ) . Stuurgroepvergadering.

Werkgroep justitiehuizen. ( 2006 ) . Basiscursus daderbegeleiding. Niet gepubliceerde cursusnota.